Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
faq

Kogo dotyczy ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dotyczy producentów oraz przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Dotyczy również przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy, jak również przedsiębiorców zlecających wytworzenie produktu i umieszczających swój znak na produkcie. Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych obejmuje także przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 i sprzedającego produkty tam pakowane. Dotyczy również tych, którzy prowadzą więcej niż jeden sklep, o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki.

Dlaczego warto współpracować z organizacją odzysku?

Organizacja odzysku przejmuje w całości obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Opłaty przekazywane przez przedsiębiorcę organizacji odzysku są dużo niższe niż opłata produktowa wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo jest się zwolnionym ze sporządzania i składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (dawne OŚ-OP1) do Urzędu Marszałkowskiego - spoczywa to na organizacji odzysku.

Jak prowadzić prawidłowo ewidencję opakowań?

Ustawa nie precyzuje jak powinna „wyglądać" ewidencja opakowań. Powinna ona zawierać: dane przedsiębiorcy oraz informację o masie opakowań, w których wprowadził na rynek krajowy produkty, z podziałem na ich poszczególne rodzaje. Ewidencja może być w formie papierowej i zawierać pieczęć firmową i podpis osoby która ją sporządziła. Nie ma przeciwskazań do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. Musi być przechowywana w siedzibie firmy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

Kiedy następuje wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach?

Wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach w przypadku producenta następuje w momencie wydania ich z magazynu. W przypadku importu produktów w opakowaniach decyduje data dopuszczenia ich do obrotu na terytorium kraju. Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach decyduje data wystawienia faktury potwierdzającej Wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Czy styropian traktujemy jako opakowanie?

Tak. Jest to opakowanie z tworzyw sztucznych

end faq


Jeśli na powyższej liście brakuje Twojego pytania, skontaktuj się z nami