Pełna treść aktów prawnych :

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym 2017 rok

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Rozporządzenie MŚ z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Rozporządzenie MŚ z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

Rozp. MŚ z dn. 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Rozp. MŚ z dn. 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Rozp. MŚ z dn. 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

Rozp. MŚ z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowi

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Rozporządzenie MK z dn. 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania BDO

Rozporządzenie MK z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

Rozporządzenie MŚ z dn. 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

Rozporządzenie MŚ z dn. 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

Rozporządzenie MŚ z dn. 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej

Rozporządzenie MŚ z dn. 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej

Dokumenty do pobrania :

wzór Dokumentu Potwierdzającego Odzysku

wzór Dokumentu Potwierdzającego Recykling

Wzór Dokumentu Potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi

Wzór Dokumentu Potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi

wzór Karty Ewidencji Odpadu

wzór Karty Przekazania Odpadu

Mini Przewodnik – czyli co musisz zrobić, by wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (wraz z późniejszymi zmianami).

Deklaracja o masie wprowadzonych opakowańOPAK1, OPAK2, OPAK3

Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej i dokument potwierdzający zwrot opłaty depozytowej

Formularz sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej lata od 2014 r.

Formularz zgłoszenia odbioru zużytych baterii i akumulatorów

Instrukcja opłata depozytowa 2019