Pełna treść aktów prawnych :

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym 2017 rok

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Dokumenty do pobrania :

wzór Dokumentu Potwierdzającego Odzysku

wzór Dokumentu Potwierdzającego Recykling

wzór Karty Ewidencji Odpadu

wzór Karty Przekazania Odpadu

Mini Przewodnik – czyli co musisz zrobić, by wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (wraz z późniejszymi zmianami).

Deklaracja o masie wprowadzonych opakowańOPAK1, OPAK2, OPAK3