Działając na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z poź. zmian.) AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w imieniu Klientów w zakresie gospodarowania bateriami i akumulatorami:

 • organizuje i finansuje selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów oraz ich przetwarzanie i recykling,
 • zapewnia osiąganie minimalnych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
 • przygotowuje i składa w imieniu swoich Klientów coroczne raporty do właściwego Urzędu Marszałkowskiego,
 • przejmuje zobowiązania w zakresie organizowania kampanii edukacyjnych wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory zawierają niebezpieczne substancje, takie jak ołów, kadm czy rtęć. Kiedy się zużyją, nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników naodpady, ponieważ wtedy uwalniają się groźne związki chemiczne, które mogą przenikać do gleby, wód i powietrza.

Zagrożenie to może być stopniowo ograniczane jedynie dzięki właściwemu unieszkodliwianiu zużytych baterii i akumulatorów. Reguluje to przyjęta 24 kwietnia 2009 roku ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 wraz z późniejszymi zmianami).

Obowiązki wprowadzającego

Za wprowadzającego uważa się Przedsiębiorcę, który:

 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów (również zamontowanych w sprzęcie i pojazdach) po raz pierwszy na terytorium kraju;
 • prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem baterii i akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności;
 • zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

Przed rozpoczęciem działalności związanej z wprowadzaniem baterii i akumulatorów Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

 1. Uzyskania wpisu do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa, w następstwie którego otrzymuje numer rejestrowy. Numer rejestrowy wprowadzający jest obowiązany umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
 2. Zawarcia umowy z zakładami przetwarzania, które zajmują się przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów;
 3. Zorganizowania i sfinansowania zbiórki, przetwarzania , recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów;
 4. Finansowania publicznych kampanii edukacyjnych;
 5. Składania do marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:
  • rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów;
  • osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania i miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów;
  • należnej opłacie produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania;
  • wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne oraz o sposobie ich wykorzystania;
  • zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi zawarł umowę.
 6. Umieszczania:
  • symbolu selektywnego zbierania na bateriach i akumulatorach
  • oznaczenia na bateriach i akumulatorach:
   • symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają < 0,002% wagowo kadmu;
   • symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają < 0,004% wagowo ołowiu;
  • oznaczenia na ogniwach guzikowych symbolu chemicznego Hg, jeżeli zawierają < 0,0005% wagowo rtęci;
  • informacji o pojemnościach na bateriach przenośnych i akumulatorach przenośnych oraz bateriach samochodowych i akumulatorach samochodowych;
  • informacji w języku polskim o rodzaju zamontowanych w sprzęcie bateriach lub akumulatorach oraz jak bezpiecznie je z niego usunąć.

Skontaktuj się z nami:
Doradcy Biznesowi
AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
tel. (22) 313 01 63
info@auraeko.pl