Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno- szkolnym w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów opakowaniowych. Edycja 2014.

W Polsce problem nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych widoczny jest z roku na roku coraz bardziej. Przeciętnie w ciągu roku każdy Polak pozbywa się 34 kg zużytych opakowań. Po zakupionych produktach pozostawiamy co roku 496 tys. ton opakowań papierowych i kartonowych, 430 tys. ton szkła, 264 tys. ton tworzyw sztucznych i 136 tys. ton metali (źródło: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań, http://www.cobro.org.pl). Jak pokazują badania przeprowadzone przez OBOP, aż 3/4 Polaków nie segreguje odpadów [źródło: http://www.mos.gov.pl].

Wiedza społeczeństwa dotycząca praw i obowiązków wynikających z ustawy, a także świadomość ekologiczna jest bardzo niska. Dlatego, tak ważne jest kształcenie społeczeństwa w omawianym obszarze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie postaw.

Projekt edukacji ekologicznej odejmuje bardzo ważną w dzisiejszych czasach ochronę środowiska naturalnego przed konsekwencjami nieprawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi. Projekt został przygotowany z myślą o podnoszeniu świadomości ekologicznej, która jest bardzo ważna szczególnie od najmłodszych lat. Kształtowanie postaw ekologicznych powinno odbywać się już na etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Należy dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności, i wskazywać na wzorce zachowań proekologicznych, poprzez właśnie takie projekty.

Adresaci projektu.

Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci, uczniowie i nauczyciele przedszkoli, a także szkół podstawowych oraz lokalne środowisko.

Cele edukacyjne projektu.

Głównym i najważniejszym długofalowym celem projektu jest ograniczanie ilości powstających w Polsce odpadów oraz ich wtórnego wykorzystania. Cel główny będzie realizowany poprzez osiągniecie celów szczegółowych, do których należą:

1.Podniesienie wiedzy uczestników na temat postępowania z odpadami opakowaniowymi, a także wzbudzenie w uczestnikach postawy odpowiedzialnego konsumenta.

2. Podniesienie umiejętności działania z odpadami opakowaniowymi w środowisku lokalnym oraz zdiagnozowanie wytwarzania opadów opakowaniowych we własnym środowisku.

3. Motywowanie do podejmowania działań, a także promocja pozytywnych zachowań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz postępowania z nimi, wśród uczestników projektu i ich naturalnego, najbliższego środowiska.

Dla osiągnięcia wymienionych celów edukacyjnych projekt przewidywał szereg działań od 15 lutego do 15 lipca 2014 r., w których uczestniczyły dwie grupy dzieci, po 30 osób każda, z Oddziału Przedszkolnego w Sulejowie i Szkoły Podstawowej w Uszczynie, woj. łódzkie.

Formy aktywności przewidziane projektem

1. Pogadanki/wykłady/dyskusje dla dzieci.
2. Rozwiązywanie EKOzeszytów.
3. Test do rozwiązania przez dzieci EKOOmnibus.
4. Anonimowa ankieta wypełniana przez rodziców.
5. Gry i zabawy ekologiczne – edukacja poprzez zabawę.
6. Konkursy indywidualne oraz dla placówek.
7. Zajęcia techniczno – manualne.
8. Zajęcia praktyczne w terenie.
9. Zbiórka makulatury przez cały czas trwania projektu.

Osiągnięte rezultaty projektu

Dorobkiem projektu są wyniki konkursów indywidulanych i zespołowych Przyznano nagrody indywidualne i zespołowe. Podobnie z wytworami, jakie powstały w ramach zajęć manualno- technicznych ( patrz: galeria zdjęć). Kolejnym rezultatem projektu jest diagnoza stanu zagrożenia odpadami opakowaniowymi w najbliższym środowisku przedszkolaków i uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto, w ramach projektu zebrano 368 kg makulatury.
Przedstawione rezultaty projektu, a także dająca się zaobserwować aktywność dzieci, środowiska rodzinnego i rówieśniczego, pozwalają uznać, że założone cele projektu zostały osiągnięte.
Projekt wykazał również duże zainteresowanie dorosłych z najbliższego środowiska wyrażające się pomocą dzieciom w transporcie zebranej makulatury i wypełnianiu dobrowolnej anonimowej ankiety, związanej z zagrożeniami ze strony odpadów opakowaniowych.
Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach, o czym można się przekonać, na podstawie ilości oraz pomysłowości oddanych prac konkursowych. Każde dziecko zostało nagrodzone małym upominkiem np. firmowym długopisem, breloczkiem AURAEKO BATERPAK ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ. Zwycięzcy konkursów oczywiście otrzymali większe nagrody, lecz samo uzyskanie nagród, niezależnie od ich wartości, było dla nich bardzo miłym akcentem i wywoływało na ich twarzy uśmiech.
Osiągnięte rezultaty projektu pozwalają na stwierdzenie, że wszystkie założone cele projektu, zostały zrealizowane.