To kolejny projekt przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym obejmujący kształceniem 312 dzieci. Pod względem tematycznym, projekt zawierał  pojęcia takie jak : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, środowisko, selektywna zbiórka itd. Pojęcia te najpierw były omawiane z dziećmi w grupach przedszkolnych, a potem stawały się tematem, rysunków, rebusów, plansz i wielu innych form twórczej aktywności dzieci. Tym razem, na podstawie obserwacji uczestniczącej, ale także dorobku projektu, pragniemy zwrócić uwagę na wpływ projektu na uczestników, których nie zawężamy jedynie do dzieci biorących udział w projekcie lecz poszerzamy tę grupę o środowisko domowe (rodzice, babcia, dziadek, rodzeństwo) oraz środowisko przedszkolne (nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy administracji i obsługi). Te trzy podgrupy: dzieci, dorośli ze środowiska przedszkolnego, dorośli, dzieci i młodzież ze środowiska domowego, uczestniczą wprawdzie w projekcie w nieco odmienny sposób, ale bez nich projekt nie mógł by się odbyć.

Korzyści z projektu

Analizując wzajemne relacje miedzy wymienionymi podgrupami w realizacji tematyki projektu, zauważyliśmy wielostronny wpływ projektu na wewnętrzne relacje wymienionych podgrup. Jakie korzyści przyniósł projekt?  Oto one:

Tematyka projektu została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko domowe dzieci. Informacja o projekcie dla partnerów projektu, rozdana na początku projektu, zaowocowała przychylnym stosunkiem do działań uczestników, wyrażającym się pomocom w poszukiwaniu zużytych baterii i zużytego sprzętu. To właśnie rodzice i ich autorytet, a także pomoc stały się ważnym elementem projektu. Z założenia bowiem, każde dziecko wie, że wszystko to, co zyskuje uwagę i akceptacje rodziców, jest ważne. Owo współdziałanie rodziców, dzieci i kadry pedagogicznej placówek, stanowi synergię działań projektu o wyjątkowo silnym oddziaływaniu wychowawczym na dziecko.

Jednocześnie należy dostrzec, że wpływ tejże synergii na uczestnika-dziecko w przedziale 3-6 lat, jest wieloraki. Zgodnie z prawidłowościami uczenia się dzieci w tym przedziale wiekowym, synergia działań środowiska przedszkolnego i domowego rozbudziła w uczestnikach silna motywację do działania z powodu odczucia przez dzieci „cudownego przyrostu siły oraz ich ważności. Kolejnym elementem ważnym, z punktu widzenia kształtującej się postawy dziecka, jest świadomość uzyskanego wyniku zbiórki. To nie jest przecież wartość dana przez kogoś. To jest wartość wytworzona przez dzieci przy pomocy największych autorytetów (Pani w przedszkolu i Mamy i Taty). Ta wartość pozwoliła niektórym placówkom uzyskać nagrody, a wszystkim dzieciom akceptację i uznanie.

Przedstawione powyżej elementy wpływu projektu na środowisko opisują w rzeczywistości korzyści jakie odniosły dzieci, ich najbliższe środowisko w placówce opiekuńczej, w domu, a także w znaczeniu natury, która nas otacza.

Uzyskane rezultaty i wnioski z projektu

Przybliżono dzieciom znaczenie terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( ZSEE).

Przeprowadzone zajęcia ugruntowały wiedzę z zakresu ochrony środowiska zdobytą przez dzieci w wyniku działań edukacyjnych i samodzielnej i ukierunkowanej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego obserwacji. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały wykorzystane przez dzieci w wytworach pracy własnej , jak rysunki, pudełka, pożeracze zużytych baterii, wyklejanki i plansze.

Wyjaśniono dzieciom terminy ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY oraz ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY oraz sposoby zmniejszenia zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska. Nauczyciele wychowania przedszkolnego podjęli próbę kontynuowania tematyki ekologicznej z zakresu elektrośmieci na kolejnych zajęciach z dziećmi.

Wykształcono umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi. Dzieci chętnie uczyły się poprzez zabawę i aktywne działanie. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością na zajęciach, ich wypowiedzi były spontaniczne i poparte codziennymi doświadczeniami.

Poprzez aktywizację środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli samorządu, zmniejszono o 752 kg udział zużytych baterii i zużytego sprzętu, w odpadach komunalnych.

1. Zarówno kadra pedagogiczna jak i dzieci  od początku miały pozytywny stosunek do tematyki projektu. Do tego pozytywnego postrzegania projektu, dołączyli również rodzice i środowisko rodzinne. To pozytywne nastawienie do projektu owocowało pozytywnie w czasie prowadzenia wszystkich działań edukacyjnych.
2. W sposób szczególny trzeba podkreślić większe zainteresowanie dzieci i większą aktywność dzieci w czasie zajęć manualno-technicznych, niż w części wprowadzającej do projektu.
3. Konkursy i współdziałanie z rodzicami wzbudziły wśród dzieci wyższą motywacje do działania, niż na początku projektu.
4. Zdobyta wiedza i aktywności manualno-techniczne oraz akceptacja ze strony nauczycieli i rodziców pozwoliły dzieciom na odkrycie, że stan obecny gospodarowania odpadami nie jest dobry i właśnie ich aktywność dzisiaj i w przyszłości jest bardzo potrzebna, by osiągnąć stan zamierzony, czyli taki, w którym, zmniejszy się wpływ zagrożeń zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów na człowieka i środowisko.
5.  Na podstawie ustaleń wniosku 4, możemy uznać, że projekt przyczynił się do uzyskania przez dzieci świadomości standardu obecnego ( stan obecny) i standardu oczekiwanego ( stan pożądany), tym samym projekt spełnił rolę czynnika rozbudzającego motywację do działania w określonym zakresie.