478 dzieci w wieku 6-9 lat, z województwa małopolskiego wzięło udział w tym projekcie edukacyjnym, realizowanym z inicjatywy AURAEKO OOSEE S.A. i AURAEKO BATERPAK OOO S.A., przez przetwarzaj.pl. Projekt uczył w jaki sposób ograniczać negatywny wpływ na środowisko i człowieka:

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • odpadów opakowaniowych.

W sposób szczególny projekt eksponował przetwarzanie zużytego sprzętu i zużytych opakowań, do postaci frakcji, które mogą być ponownie użyte do produkcji nowych towarów, bądź znajdują zastosowanie w innych złożonych procesach produkcyjnych innych dóbr.

Do osiągniecia założonych celów projektu wykorzystano formy edukacyjne, takie jak:

  1. Zajęcia edukacyjne o zagrożeniach jakie powstają wskutek niewłaściwego postepowania z elektroodpadami i odpadami opakowaniowymi.

Zajęcia merytoryczne przyjmowały postać spotkań w szkole z wykorzystaniem metod dydaktycznych takich jak: prelekcje, demonstracje, konkursy, pikniki ekologiczne, apele ekologiczne). W trakcie zajęć wykorzystywano pozyskane od partnerskich firm surowce i półprodukty stanowiące elementy w łańcuchu recyklingu zarówno opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak i baterii i akumulatorów. W obrazowy sposób przedstawiono prawidłowy przebieg cyklu recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. W celu ułatwienia dzieciom przyswojenia skomplikowanej wiedzy wykorzystano szereg form nauczania m.in.: prezentacje, pogadanki oraz zagadki.

Możliwość namacalnego sprawdzania półproduktów czy surowców powstających w trakcie cyklu recyklingu opakowań powodowała bardzo entuzjastyczne reakcje. Przetwarzaj.pl w trakcie zajęć wykorzystało: przemielone nakrętki, próbki regranulatu powstającego z foliowych reklamówek lub nakrętek z butelek, „ścinko-wiórki” powstające ze zmielenia wiaderek czy pojemników, jak również przemiały powstałe po zmieleniu obudów sprzętów elektronicznych w celu lepszego wyobrażenia przez dzieci poszczególnych etapów.

Zagadnienia dotyczące baterii i akumulatorów ponownie wzbudziły sporo emocji. Dzieci biorące udział w programie wykazały się sporą wiedzą i znajomością tematu. Uczestnikom znany był podstawowy skład chemiczny baterii, a także podstawowe zagrożenia związane ze zużytymi bateriami (wylanie czy też zapalenie się baterii). Demonstracja obszaru, który może zostać skażony przez jedną małą baterię, podobnie jak w roku ubiegłym, okazała się wyjątkowa atrakcyjna i przyciągnęła spore grono chętnych.

Zbiórka elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

W skład działań związanych ze zbiórką weszły akcje informacyjne o projekcie i zbiórce oraz organizacji samej zbiórki. Wykorzystane zostały materiały dydaktyczne takie jak: plakaty edukacyjne i afisze informacyjne, ulotki oraz gadżety udostępnione nieodpłatnie przez firmy: przetwarzaj.pl oraz AURAEKO. Dzieci w ramach zbiórki zebrały 2 080 kg elektroodpadów oraz 980 kg makulatury.

Wspaniale! Gratulacje!