AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A., działa na podstawie przepisów ustaw: z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 Nr 0 poz.
888), z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z poźn.
zmianami.).
Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi, dążymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na
człowieka i środowisko:

– zużytych opakowań i odpadów opakowaniowych,
– zużytych baterii i akumulatorów,
– zużytych opon,
– olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych.

Przedstawiona powyżej misja AURAEKO BATERPAK, jest realizowana poprzez usługi obejmujące:
zbiórkę, przetwarzanie i zagospodarowanie zużytych opakowań i odpadów opakowaniowych. Ponadto,
wraz z wejściem w życie przepisów ustawy „o bateriach i akumulatorach” nasza organizacja
rozszerzyła zakres swoich usług o działania związane ze zbiórką i przetwarzaniem zużytych
baterii i akumulatorów. Oprócz tego wypełniamy obowiązki ciążące na wprowadzających na rynek
opony, oleje, smary i preparaty smarowe.

Zdobyte doświadczenie, solidność świadczonych usług, oraz zaufanie naszych klientów sprawiły, że
AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest liczącą się w kraju organizacją odzysku
opakowań, baterii i akumulatorów oraz opon, opon, olei, smarów i preparatów smarowych z istotną
przewagą wizerunkową nad konkurencją.

Wszechstronne usługi dla naszych klientów są możliwe dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi
z terenu całej Polski, prowadzącymi zbiórkę i przetwarzanie ( w tym recykling) odpadów.

W ramach świadczonych usług:

 1. Przejmujemy od Wprowadzających ustawowe obowiązki w zakresie zbiórki, przetwarzania i
  recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów, a także opon, olei
  odpadowych, smarów i preparatów smarowych.
 2. Organizujemy wspólnie z partnerami zewnętrznymi, punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii
  i akumulatorów.
 3. Wspomagamy doskonalenie zawodowe kadry współpracujących przedsiębiorstw oraz zapewniamy
  nieodpłatne konsultacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Organizujemy publiczne kampanie edukacyjne w formie projektów edukacji ekologicznej dla
  społeczeństwa.

Nasza Organizacja powstała 16 października 2008 roku. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 500 000 PLN, w całości opłacony.