Jest to kolejny projekt skierowany do młodego odbiorcy, czyli odbiorcy wrażliwego, ciekawego świata, szybko uczącego się, ale też odbiorcy wymagającego i dość szybko nudzącego się, jeśli nie zostanie podtrzymane pierwotne zainteresowanie. Głównymi beneficjentami projektu, jak zwykle w takich przypadkach są dzieci i środowisko, lecz nie sposób pominąć roli najbliższego otoczenia rodzinnego i lokalnego. Zawsze bowiem jest tak, że o powodzeniu projektu decyduje zaangażowanie kadry pedagogicznej przedszkola, rodziców, najbliższej rodziny. To najbliższe środowisko (otoczenie) jest czynnikiem decydującym o tym, jak dziecko będzie postrzegać projekt, jak będzie się z projektem identyfikować, jak będzie rozpowszechniać nową wiedzę, która zdobywa w projekcie i jaką postawę zajmie wobec idei projektu. Nie potrafimy tego określić w kategoriach szczegółowych, bowiem kształtowanie się cech osobowościowych trwa długo i ma na nie wpływ bardzo wiele czynników. Jednak wiemy, że ciekawe zajęcia, dostarczające nową wiedzę, która powoduje uznanie dla dziecka, wyrażane przez autorytety takie jak pani w przedszkolu, mama, tata, babcia i inni członkowie rodziny, zawsze jest czynnikiem stymulującym dziecko do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności. Im bardziej ciekawe i kolorowe są zajęcia w projekcie, tym większe przeżywanie treści projektu. W tym projekcie, realizowanym na terenie województwa łódzkiego do najistotniejszych należały następujące zagadnienia:

 1. Uzmysłowienie dzieciom ogromnej ilości odpadów opakowaniowych we współczesnej Polsce i świecie.
 2. Umiejętność postępowania z odpadami opakowaniowymi i umiejętność wykorzystywania odpadów opakowaniowych.
 3. Umiejętność unikania gromadzenia nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych.

Uwzględniając to, że wraz z dziećmi uczyło się całe najbliższe środowisko rodzinne i lokalne, projekt kreował nowy sposób patrzenia na problem rosnącej ilości odpadów opakowaniowych. Tej wiedzy nie miały dzieci, ale także nie miały tej wiedzy ważne dla dzieci osoby dorosłe. Powód jest prozaicznie prosty. To rosnąca od kilkunastu lat konsumpcja przekłada się na wzrost liczby opakowań, a co za tym idzie odpadów opakowaniowych. Dzisiaj celem dla Polski jest uzyskanie wyników jakie osiągnęły wysoko rozwinięte państwa europejskie, takie jak Austria i Szwecja. W tych krajach wzrost konsumpcji nie spowodował wzrostu odpadów opakowaniowych. Oznacza to tyle, że w mądrych przepisach, nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, a przede wszystkim w zbiorowej świadomości obywateli tych państw, kryje się klucz do uporania się z odpadami opakowaniowymi.

W projekcie tym wykorzystano następujące formy i działania:

 1. Lekcja/pogadanka dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych.
 2. Gry i zabawy tematyczne.
 3. Zajęcia techniczne.
 4. Akcja „EKO- Remanent” polegała na sprawdzeniu w swoim najbliższym otoczeniu np. w swoim szkolnym plecaku, piórniku itp. rzeczy,  które nadają się do użytku jednorazowego i w miarę możliwości wymienienia ich na rzeczy wielokrotnego użytku.
 5. Konkursy:
  • na stworzenie najciekawszego i najbardziej oryginalnego dzieła z odpadów które może służyć nam w życiu codziennym np. jako dekoracja, pomoc, zabawka itp.,
  • na zebraniu największej ilości odpadów opakowaniowych (makulatury) przez daną grupę,
 6. ­ Sprawdzenie w swoim otoczeniu np. na terenie osiedla, szkoły czy są pojemniki do segregowania odpadów, a jeżeli nie, podjęcie próby ustalenia dlaczego takich nie ma i co można zrobić, aby zostały ustawione.
 7. Akcja „EKO-pojemnik” – przygotowanie przez grupy miejsca w swojej klasie na umieszczenie pojemników do segregacji odpadów, zrobienie z odpadów opakowaniowych mini pojemników do segregacji odpadów, które zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu w klasie. Akcja „Eko-Zakupy” – wycieczka do szkolnego sklepiku w celu przeprowadzenia przykładowych zakupów, które mają za zadanie pokazać jak należy świadomie kupować, aby nie produkować odpadów.
 8. Kolportaż „EKO-Zasad” informujących o prawidłowej segregacji odpadów, zachęcanie do prawidłowego postępowania z odpadami.
 9. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej odpadów opakowaniowych przez rodziców uczniów biorących udział w projekcie.
 10. Propagowanie haseł związanych z odpadami, ich prawidłową segregacją.
 11. Propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym dana społeczność żyje (rodzice, nauczyciele, uczniowie jednej klasy, szkoły).

Realizacja projektu trwała 4 miesiące i była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował okres od dnia 15 marca do dnia 14 maja 2015 roku. Etap drugi obejmował okres od 15 maja do 15 lipca 2015 r. W projekcie udział wzięły dwie grupy po 30 dzieci. Łącznie 60 dzieci. W ramach projektu zebrano blisko 2 tony odpadów opakowaniowych. Atmosferę projektu oraz charakterystykę uzyskanych rezultatów, w postaci wytworów wyobraźni uczestników ilustruje galeria, do obejrzenia której, serdecznie w imieniu Autorów i własnym zapraszamy.