Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
aktyprawne

Pełna treść aktów prawnych :


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym 2017 rok

 
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 
Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
 
Rozporządzenie MŚ z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
 
Rozporządzenie MŚ z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR


Dokumenty do pobrania :

wzór Dokumentu Potwierdzającego Odzysku

wzór Dokumentu Potwierdzającego Recykling
 
Wzór Dokumentu Potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi

Wzór Dokumentu Potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi

wzór Karty Ewidencji Odpadu

wzór Karty Przekazania Odpadu