Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
oorganizacji

Nasza misja.

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A., działa na podstawie przepisów ustaw: z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888), z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z poźn. zmianami.).
Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi, dążymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na człowieka i środowisko:

- zużytych opakowań i odpadów opakowaniowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytych opon,
- olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych.

Przedstawiona powyżej misja AURAEKO BATERPAK, jest realizowana poprzez usługi obejmujące: zbiórkę, przetwarzanie i zagospodarowanie zużytych opakowań i odpadów opakowaniowych. Ponadto, wraz z wejściem w życie przepisów ustawy „o bateriach i akumulatorach”  nasza organizacja rozszerzyła zakres swoich usług o działania związane ze zbiórką i przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów. Oprócz tego wypełniamy obowiązki ciążące na wprowadzających na rynek opony, oleje, smary i preparaty smarowe.

Zdobyte doświadczenie, solidność świadczonych usług, oraz zaufanie naszych klientów sprawiły, że AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest liczącą się w kraju organizacją odzysku opakowań, baterii i akumulatorów oraz opon, opon, olei, smarów i preparatów smarowych z istotną przewagą wizerunkową nad konkurencją.

Wszechstronne usługi dla naszych klientów są możliwe dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi z terenu całej Polski, prowadzącymi zbiórkę i  przetwarzanie ( w tym recykling) odpadów.

W ramach świadczonych usług:

  1. Przejmujemy od Wprowadzających ustawowe obowiązki w zakresie zbiórki, przetwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów, a także opon, olei odpadowych, smarów i preparatów smarowych.
  2. Organizujemy wspólnie z partnerami zewnętrznymi, punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.
  3. Wspomagamy doskonalenie zawodowe kadry współpracujących przedsiębiorstw oraz zapewniamy nieodpłatne konsultacje  w zakresie obowiązujących aktów prawnych.
  4. Organizujemy publiczne kampanie edukacyjne w formie projektów edukacji ekologicznej dla społeczeństwa.

Nasza Organizacja powstała 16 października 2008 roku, na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 90, poz. 607).
NIP; 521-350-59-27, nr BDO: 000000227. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 500 000 PLN, w całości opłacony.