Firma Przyjazna Naturze i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wprowadzenie

Rosnącym zagrożeniem dla środowiska jest stały wzrost konsumpcji, a co za tym idzie, rosnący
wzrost wszelkiego rodzaju odpadów, jakie trafiają do środowiska. Za taką sytuację nie można
wyłącznie obwinić konsumentów, choć i oni mają wielki wpływ na to, czy odpady będą segregowane i
przetwarzane, czy wylądują na śmietnisku komunalnym. Kształcenie wiedzy, umiejętności i postaw
konsumentów jest właściwym podejściem do istniejącego problemu. Jednak trudno nie zauważyć, że
poza konsumentami, jest jeszcze wiele innych czynników, decydujących o stanie środowiska, takich
jak rozwiązania prawne regulujące ten obszar i producenci tych wszystkich towarów, którzy
stosując określone technologie: wytwarzania, pakowania i określając dystrybucję, mają bardzo
poważny wpływ na stan środowiska. Kto wie, być może największy bo np. producenci butelek typu
pet, produkują je w miliardach sztuk, ale nie są zainteresowani powrotem tych butelek po ich
użyciu do zakładów, z których wyszły. Przykłady można mnożyć, co jeszcze bardziej uświadamia
rolę biznesu, czyli producentów dóbr oraz dystrybucji i handlu w całym obszarze rosnących
zagrożeń dla środowiska.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za środowisko

Rosnące zagrożenia dla środowiska na całym świecie doczekały się reakcji biznesu. Powstała
dobrowolna inicjatywa firm biznesowych (przedsiębiorców) pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na
etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje
z różnymi grupami interesów.

Jest to, inicjatywa dobrowolna, ale bardzo ważna, bowiem oznacza to, że poza przestrzeganiem
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, firmy dobrowolnie podejmują i
finansują różnorodne inicjatywy wspierające działania proekologiczne. Działania z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu, czy odpowiedzialnego biznesu, mają charakter
interdyscyplinarny: istotne są zmienne ekonomiczne, historyczne, kulturowe, zmienne z zakresu
zarządzania, psychologii, filozofii, socjologii organizacji oraz nauk politycznych. Inne jednak
są zakresy i tematyka działań podejmowanych przez wielkie światowe korporacje, a zupełnie inne
przez przedsiębiorstwa średnie, mniejsze, czy nawet drobne. Wielcy mogą dużo więcej, to prawda,
ale tych wielkich korporacji jest niewiele. Mniejsze i całkiem małe przedsiębiorstwa mogą niby
mniej, ale jest ich dużo w każdym kraju. Kto wie czy nie jest tak, że te średnie i małe
przedsiębiorstwa, więcej mogą zrobić dla środowiska, niż te wielkie korporacje. Wniosek z tego
taki, że robiąc proekologiczne „swoje” stosownie do możliwości, wpływ średnich i małych
przedsiębiorstw na środowisko i jego zasoby okaże się największy.

Firma Przyjazna Naturze – założenia programu

Program Firma Przyjazna Naturze jest przykładem edukacyjnych działań proekologicznych
prowadzonych przez AURAEKO i firmy współpracujące. Te działania można generalnie podzielić na
dwa rodzaje. Pierwszy z nich obejmuje
działania z zakresu edukacji proekologicznej w postaci różnorakich publicznych kampanii
edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, a drugi obejmuje działania edukacyjne skierowane
bezpośrednio do przedsiębiorców, w tym szczególnie do przedsiębiorstw współpracujących z
AURAEKO, czyli klientów firmy. Firma Przyjazna Naturze jest zatem działaniem grupy
przedsiębiorstw biznesowych wspierających edukację ekologiczną na rzecz społeczeństwa, ale
również wspiera wykorzystanie wiedzy ekologicznej we własnych przedsiębiorstwach. Program Firma
Przyjazna Naturze posiada własne prestiżowe logo, o wykorzystanie którego mogą się ubiegać
jedynie przedsiębiorstwa – klienci AURAEKO, po spełnieniu warunków określonych regulaminem.

Cele i korzyści z programu Firma Przyjazna Naturze

Celem programu Firma Przyjazna Naturze jest:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie
    zagrożeń dla środowiska ze strony zużytzużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów
    opakowaniowych i sposobach minimalizowania tych zagrożeń.
  2. Wzmocnienie wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ:
    wytwarzanych bądź importowanych produktów, z których w przyszłości powstaną odpady,
    wykorzystywanych procesów i rozwiązań technologicznych na środowisko.

Sformułowane powyżej cele określają też jasno korzyści jakie może odnieść firma przystępując do
programu. Są to korzyści edukacyjne i wizerunkowe wzmacniające pozycję rynkową przedsiębiorstw
uczestniczącym w programie.

Działania i formy osiągania założonych celów

Dla osiągnięcia zakładanych celów podejmowane są działania takie jak:
– okresowe nieodpłatne szkolenia dla przedsiębiorców-klientów na temat nowelizowanych lub nowych
aktów prawnych z zakresu ZSEE, gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz zużytymi bateriami,
– wystawianie Certyfikatu w wersji papierowej, potwierdzającego uczestnictwo w programie i
potwierdzającego prawo do używania logo zgodnie z Regulaminem programu (patrz: Regulamin FPN),
– promocja programu Firma Przyjazna Naturze i jego logo we wszystkich działaniach edukacyjnych
AURAEKO.

List intencyjny