Udał nam się projekt: „Elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory są zagrożeniem dla środowiska i człowieka, Warszawa- Wawer 2016”, którego główna cześć odbyła się 16 kwietnia b. r. w Warszawa Zerzeń.  Pod względem zakresu merytorycznego, projekt składał się z dwóch komponentów z których jeden dotyczy problematyki zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektrycznego (ZSEE) , a drugi zagrożeń ze strony zużytych baterii i akumulatorów.

Cel główny  realizowany był poprzez osiągniecie celów szczegółowych, do których należą:
1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników o szkodliwości dla zdrowia i środowiska zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.
2. Podniesienie umiejętności działania w warunkach lokalnych (gospodarstwa domowego) z ZSEE oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.
3. Promowanie proekologicznych postaw wśród uczestników projektu i ich naturalnego, najbliższego środowiska.

Te, niejako dyżurne cele projektu, realizowaliśmy poprzez przygotowanie materiałów takich jak ulotki, plakaty, informacje dla partnerów projektu oraz ich kolportaż przed zbiórką. Dzięki komunikatom księdza proboszcza do mieszkańców, a także drukowanej w ilości 500 szt. informacji o projekcie dla mieszkańców, mogliśmy liczyć na dobrą frekwencję podczas zbiórki zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zawarta w ulotkach i informacjach wiedza o zagrożeniach płynących ze strony zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów niewątpliwie dostarczyła niezbędnej wiedzy, ale także spełniła funkcję motywującą do aktywnego udziału w zbiórce.

Zbiórka odbyła się w dniu 16 kwietnia ( sobota) b.r. na placu przed kościołem Wniebowzięcia N. M. P. Warszawa- Zerzeń w godz. 10.00 – 15.00. Ładna pogoda niewątpliwie wspomagała frekwencję i miała wpływ na uzyskany wynik zbiórki, który łącznie wyniósł ok. 3 ton  zużytego sprzętu i zużytych baterii i akumulatorów.

Przed nami kolejne projekty w kolejnych lokalizacjach, w tym projekty ogólnopolskie. Mamy nadzieję, że zarówno ich realizacja, jak i uzyskane wyniki będą równie obiecujące.