gospodarowanie odpadami
to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

importer
jest to podmiot gospodarczy (państwo, instytucja, firma lub osoba), która kupuje towary bądź usługi za granicą.

odpady opakowaniowe
są to wszystkie odpady, w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstające z opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła gospodarczego oraz drewna.

odzysk opakowań
to działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów, energii i ich wykorzystania. Odzysk prowadzi do ograniczenia masy odpadów deponowanych na składowiskach.

opakowania
z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

opakowanie jednostkowe
to opakowanie, które służy do przekazania użytkownikowi nabytego produktu w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku.

opakowania transportowe
służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

opakowanie wielomateriałowe
to opakowanie wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych.

opakowania zbiorcze
to wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech.

opłata depozytowa
to opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów kwasowo-ołowiowych jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbierania zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę.

odzysk
to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystaniu.

recykling
to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

unieszkodliwianie odpadów
poddanie odpadów takim procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

producent
przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny, osoba itp. zajmujące się wytwarzaniem określonego rodzaju produktu; wytwórca.

posiadacz odpadów
każdy, kto faktycznie zarządza odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna).