Projekt  edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, edycja 2015.

Projekt edukacyjny pod tytułem „Zabawą i pracą pokonamy zagrożenia…” jest  projektem z cyklu: „Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”. Edycja 2015.

Jest to projekt opracowany i realizowany w ramach publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 58a, pkt.1 i 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wraz z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 37. pkt.1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (wraz z późn. zmianami).

Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci  przedszkolne oraz uczniowie klas I-IV szkół podstawowych. Jednak, aby projekt przyniósł efekt, a cele zostały osiągnięte, niezbędne było zaangażowanie  całej społeczność przedszkolnej, szkolnej, rodziny dzieci i uczniów, pracowników przedszkoli i szkół.

1. Cele projektu
Głównym celem edukacyjnym projektu było kształtowanie i popularyzacja postaw proekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Działania w projekcie
Dla osiągnięcia wymienionych celów edukacyjnych, projekt przewidywał specjalnie dobrane przez pedagogów dla tego projektu, formy aktywności.

3. Czas trwania projektu.
Realizacja projektu trwała 9 miesięcy i była podzielona  na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował okres od 15 lutego 2015 r. do 14 czerwca 2015 r. Etap drugi obejmował okres od 15 czerwca do 15 listopada 2015 r.

4. Uzyskane wyniki i rezultaty
W omawianym projekcie edukacyjnym, wzięło udział 120 uczestników z 6 grup z różnych placówek edukacyjnych województwa łódzkiego. Działania podjęte w projekcie doprowadziły do powstania wielu prac konkursowych związanych z ZSEE, zużytymi bateriami i akumulatorami. Wypełnione przez osoby dorosłe  anonimowe ankiety,  pozwoliły zapoznać się z opiniami rodziców i środowiska dorosłych na temat gospodarowania zużytym sprzętem i zużytymi bateriami. Na podstawie uzyskanych opinii osób dorosłych, mających nawet pobieżny kontakt z projektem, można sformułować dwie tezy: środowisko dorosłych zapoznając się z działaniami projektu i wytworami dzieci (rysunki, ubiory, konstrukcje), a także na podstawie ogólnodostępnej informacji o projekcie, wyraża akceptację dla działań w projekcie i podkreśla  korzyści, jakie projekt przyniósł dzieciom. W ten sposób pozytywna opinia dorosłych o projekcie, zwiększa motywację dzieci do przeprowadzonych działań. Ta zależność, przekłada się na większą aktywność dzieci i ich samodzielność. Rezultatem projektu jest również znacznie większa ilość wiedzy na temat środowiska naturalnego i umiejętności zmniejszania zagrożeń ze strony zużytego sprzętu i zużytych baterii.

Projekt nie zakładał pomiaru przyrostu wiedzy i zmian świadomości, ale jako syntetyczny wskaźnik osiągniętych korzyści z projektu możemy uznać wyniki zbiórki zużytego sprzętu oraz zużytych baterii.

Dzięki odbywającym się podczas projektu zbiórkom zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów zebraliśmy:
3  405 kg ZSEE,
­ 216 kg zużytych baterii,
­ 40 kg zużytych świetlówek (dostarczone przez osoby dorosłe)