Notatki

Do najważniejszych projektów w roku 2012 będą należały projekty wymienione poniżej.

Projekty o zasięgu ogólnopolskim:
IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2012”, pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Partnerami biznesowymi konkursu są: LG ELECTRONICS Mława i NESTLE POLSKA.
To już IV edycja tego konkursu. Zebrane doświadczenia z trzech poprzednich edycji pozwoliły dostosować bardziej zasady konkursu do potrzeb uczestników, a jednocześnie poszerzyć grupę docelową o starsze klasy (V i VI) szkoły podstawowej.

Jak zwykle w naszym konkursie ciekawe zadania dla uczestników oraz atrakcyjne nagrody zespołowe i indywidualne dla zakwalifikowanych do finału, szkół i uczestników.

Celem konkursu jest:

  1. Podniesienie wiedzy uczestników o tym, czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą rosnący poziom nasycenia sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w gospodarstwach domowych.
  2. Wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko.
  3. Propagowanie postawy proekologicznej poprzez działanie i przeżywanie działań proekologicznych w grupie rówieśniczej.
  4. Wskazanie zależności pomiędzy pożytecznym społecznie działaniem w rówieśniczej grupie lokalnej, a uzyskanymi wymiernymi efektami, również na szczeblu ogólnopolskim.

Konkursowi, jako jedna z konkurencji, towarzyszy zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Internetowy kurs online dla przedsiębiorców: „Wybrane elementy ustawy o bateriach i akumulatorach w praktycznej działalności przedsiębiorcy”.

Ten zupełnie nowy kurs będący formą warsztatowego zapoznania się z zapisami ustawy jest obecnie w fazie opracowania materiałów merytorycznych.

Kurs utrzymany w formie e-learning będzie posiadał wiele ćwiczeń pozwalających na sprawdzenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą, bądź stopnia opanowania wiedzy. Uzyskanie pozytywnego wyniku w teście końcowym, pozwoli uczestnikowi na uzyskanie dyplomu ukończenia kursu. Należy spodziewać się, że kurs, zostanie ukończony i udostępniony uczestnikom, w drugiej połowie roku. Kurs będzie dostępny na portalu edukacyjnym AURAEKO: www.auraeko-edukacja.pl.

Projekty o zasięgu lokalnym.

Wzorem lat ubiegłych Grupa AURAEKO będzie podejmowała projekty dla zróżnicowanych środowisk lokalnych, nakierowane na: dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, młodzież i dorosłych mieszkańców.

Wszystkie projekty ( z wyjątkiem kursu online) charakteryzują się tym, że składają się z części edukacyjnej i zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów – FOLLOW UP.

Projekt: „Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno szkolnym wobec wzrastających zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów, Follow up” jest kontynuacją podjętego w 2011 roku projektu pod tym samym tytułem bez rozszerzenia „- Follow up”. W użytym kontekście „Follow up” (ang.) oznacza tyle , co „kolejny etap”.

Na nasuwające się pytanie, dlaczego podjęto decyzję o kontynuacji projektu z 2011, można odpowiedzieć następująco:

1. Uzyskanie satysfakcjonującego poziomu realizacji wymienionych celów może być osiągnięte wyłącznie w drodze długotrwałego procesu oddziaływań w wielu formach.

2. Projekt pilotażowy z 2011 roku był prowadzony w mało znanym terenie i trudno było wtedy oszacować w jakim stopniu uda się zrealizować założone cele kształcenia. Istniała niepewność, jak projekt zostanie przyjęty przez placówki oświatowe i same dzieci. Podejmując projekt Follow up, wiemy że do udziału w projekcie zgłosi się więcej placówek i liczba uczestników (dzieci) ze 150 w projekcie pilotażowym wzrośnie do 250 dzieci (uczestników) w projekcie Follow up.

3. Środowisko, rozumiane jako kadra placówek edukacyjnych i uczestnicy, mając wysoką ocenę projektu pilotażowego jest zainteresowane udziałem w podobnym projekcie, oferującym dzieciom poznawanie nowego poprzez zabawę, która uczy jak żyć w zgodzie ze środowiskiem, jak unikać zagrożeń płynących z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także ze zużytych baterii i akumulatorów.

4. Projekt Follow up odróżnia od projektu pilotażowego, znacznie większy nacisk na wzbudzanie u dzieci emocji propulsywnych dla działań proekologicznych i repulsywnych dla stanów antyekologicznych, co w konsekwencji powinno wyzwolić u dzieci znacznie silniejszą ekspresję wyrażaną w rysunkach, a także w zbiórce ZSEE.

5. Wytwory plastyczne, których autorami są dzieci, wybrane dokumenty i zdjęcia z dokumentacji projektu oraz efekty zbiórki ZSEE oraz baterii i akumulatorów w ramach Follow up, będą publicznie eksponowane w ramach oddzielnego projektu.

Ponadto, w 2012 roku planowane są projekty uzupełniające będące częścią imprez planowanych przez samorządy. Poza częścią edukacyjną będą one zawsze pełniły funkcję działań wspierających zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów. Projekty wspomagające kierowane są zazwyczaj do nowych środowisk zainteresowanych współpracą w zakresie działalności Grupy AURAEKO.

Przedstawiając powyższe założenia programowe kampanii edukacyjnych Grupy AURAEKO pozostaję z nadzieją, że działania tegoroczne będą równie efektywne, co w roku ubiegłym.