„Panta rhei”,  czyli wszystko płynie jak stwierdził Heraklit z Efezu (ur. ok. 540 p.n.e., zm. ok. 480 p.n.e.) i miał rację, bo przepisy się zmieniają, nie wspominając o interpretacjach, a tym bardziej o praktyce. Można się wprawdzie tym nie przejmować, ale tylko wtedy, kiedy owe zmieniające się przepisy nas nie dotyczą. Gorzej, jeśli dotyczą biznesu jaki prowadzimy, a który jest sposobem zarabiania na życie. W takiej sytuacji znalazły się nie tylko firmy – klienci AURAEKO ale wszystkie firmy wprowadzające na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE), baterie i akumulatory oraz produkty w opakowaniach.  Z zapisami trzech ustaw wymienionych poniżej, 8 kwietnia 2016 r. zmagali się przedstawiciele firm – klienci AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA i AURAEKO BATERPAK Organizacji Odzysku Opakowań SA.

Uzasadnienie potrzeby szkolenia

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015, poz.1688.) w znacznym stopniu wprowadziła nową rzeczywistość prawną w obszarze swych regulacji. Dotyczy to zarówno obszaru działania organizacji odzysku, wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek polski, ale także zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Drugą, wartą pogłębionego szkolenia była Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

Trzecia, to Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw – zmiany przepisów w zakresie baterii i akumulatorów obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Trzy różne obszary tematyczne i gąszcz całkiem nowych i uaktualnionych przepisów. Nowe zapisy nie zawsze zostały jednoznacznie doprecyzowane, co zrodziło konieczność wydania interpretacji niektórych zapisów ustawy i co znacząco wpływa na praktykę, a w takim przypadku powinno być powszechnie znane. Inną ważną przesłanką szkolenia, jest takie przybliżenie zapisów ustawy, które pozwolą na ich prawidłowe stosowanie w praktyce.

Biorąc pod uwagę znaczącą rozległość tematyki ustaw, ich wewnętrzne skomplikowanie i różnorodność procesów jakie opisują, niezbędna jest praktyczna weryfikacja jej działania, jak i pewna unifikacja wiedzy i wzorów postepowania, którą zapewnia możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także uzyskanie opinii ekspertów prowadzących szkolenie.

Pozostaje jeszcze bardzo ważny aspekt, związany z branżą do której należą wszyscy uczestnicy rynku: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzający baterie i akumulatory, a także produkty w opakowaniach na rynek polski, organizacje odzysku, zakłady przetwarzania  ZSEE, jak i opakowań i odpadów opakowaniowych.

Otóż, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory jak i zużyte opakowania i odpady opakowaniowe, przy niewłaściwym postepowaniu, są zagrożeniem dla środowiska naturalnego i człowieka w tym środowisku. Dlatego też szkolenie powinno przyczynić się do zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu systemu gospodarki zarówno ZSEE, bateriami i akumulatorami jak i opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Szkolenie miało charakter doskonalenia zawodowego w ramach edukacji pozaszkolnej i wpisuje się w działania publicznych kampanii edukacyjnych.

Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami szkolenia były firmy – klienci AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, a także firmy – klienci AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Szkolenie było bezpłatne, a koszty podróży pokryły zakłady delegujące pracowników. W szkoleniu wzięło udział łącznie 150 osób.

Program i formuła szkolenia

Program szkolenia obejmował nowe zagadnienia w ustawach oraz tę cześć zapisów, które najczęściej sprawiają trudności. Zajęcia były prowadzone  w formie wykładów i warsztatów przez uznanych ekspertów w zakresie omawianych spraw. Omówione zostały także przypadki indywidulane, jakie zachodzą w praktyce gospodarczej.

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie odbyło się  w Morach k/Warszawy, w hotelu REST HOTEL, ul. Poznańska 33,  w dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek), w godzinach 10.00-17.00. Podczas zajęć uczestnicy zgłosili wiele pytań, na które odpowiadali prowadzący szkolenie. Również wile było wypowiedzi z których mogli skorzystać inni uczestnicy. Szkolenie ocenione zostało przez uczestników jako bardzo potrzebne. Sądzimy, że wspólnie wszyscy razem, odnieśliśmy sukces.