Zużyte opakowania to dla nas zadania 2017

Uczestnikami projektu AURAEKO było 242 uczniów klas IV-VI szkól podstawowych z województwa śląskiego. Projekt realizowało Stowarzyszenie Ziemia i MY z Dąbrowy Górniczej. Cele główne projektu to:

  • podniesienie stanu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie redukcji ilości opakowań oraz wskazanie sposobów w zakresie postępowania z odpadami wśród dorosłej części społeczeństwa poprzez efekt multiplikacji,
  • wsparcie dla kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ich środowisku szkolnym i lokalnym.

Dla osiągniecia założonych celów projektu wykorzystano następujące formy
realizacyjne:

  • zajęcia warsztatowe składające się z : prezentacji multimedialnej, gier i zabaw, wykonanie pracy plastycznej w formie lapbooka,
  • wystawy w szkołach prac powstałych na warsztatach,
  • wystawa najlepszych prac ze wszystkich szkół,
  • uroczyste podsumowanie – wręczenie pomocy dydaktycznych szkołom i nagród uczestnikom.

Na podstawie zachowania dzieci podczas zajęć można wnioskować o wysokim zainteresowaniu uczestników. Przejawiana przez uczestników aktywność w czasie warsztatów pozwala wnioskować, że zarówno tematyka zużytych opakowań, jak i nowa dla uczestników forma warsztatów z wykorzystaniem metody lapbooka dostarczyła im nowej wiedzy i umiejętności, którą z entuzjazmem stosowały w praktyce. Należy sądzić, że doświadczenie nabyte podczas uczestnictwa w projekcie pozytywnie przełoży się na założone przez projekt kształcenie postawy wobec zagrożeń dla środowiska ze strony zużytych opakowań.
Przedstawiając rezultaty projektu należy zwrócić uwagę na funkcje wystaw w poszczególnych szkołach, a także podczas podsumowania projektu. Otóż ekspozycja wytworów własnych w czasie wystaw oddziaływała w sposób silnie angażujący motywację u uczestników projektu. Już sama myśl, że moja praca, mój wytwór będzie prezentowany publicznie w mojej szkole, a może także na ogólnym podsumowaniu projektu działała silnie motywująco. Taki stan musiał wzmacniać motywację do prezentowania treści projektu, ale także rywalizację na zasadzie, że „ ja lepiej lub najlepiej zaprezentuje jak pozbyć się zagrożeń ze strony zużytych opakowań i na wystawie i obejrzy to cała szkoła”. Jeszcze bardziej opisywany mechanizm zadziałał w odniesieniu do wystawy uczniowskich wytworów na podsumowaniu ogólnym projektu, gdzie rywalizacja przeniosła się na poziom wszystkich szkół biorących udział w projekcie.
Warto zauważyć, że aktywizująca metoda, jaką zastosowano w tym projekcie, zaowocowała wprost entuzjazmem w przyswajaniu niełatwych zagadnień związanych z zagrożeniami dla środowiska i ludzi ze strony zużytych opakowań, stanowiących bardzo poważne wyzwanie współczesnego świata.
Obserwacje trenerów (trzech), potwierdzają niską umiejętność uczniów pracy w grupie, ale jednocześnie wielką radość tworzenia i aktywność, nawet u osób przez nauczycieli postrzeganych jako sprawiających problemy wychowawcze. Podczas podsumowania projektu szkołom biorącym udział w projekcie wręczono pomoce dydaktyczne i dyplomy. Wyróżnieni uczestnicy indywidualni otrzymali drobne nagrody rzeczowe, ufundowane przez AURAEKO BATERPAK Organizację Odzysku Opakowań SA.